Zasady uczestnictwa w Programie Promocyjnym

Regulamin promocji "Na przywitanie"

§1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania przez Inoxshop rabatu na produkty ze stali nierdzewnej sklepu Inoxshop.pl w ramach akcji prowadzonej przez sklep internetowy.
 2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

§2 Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin,
 2. Inoxshop Sklep internetowy prowadzony przez Zakład Szyldowy Gama Kolor Krystian Piechota, w Prószkowie przy ul. Szpitalnej 5, NIP 754-102-40-33.
 3. Uczestnik programu osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości działająca w branży kamieniarskiej lub budowlanej.
 4. Kod rabatowy – numer uprawniający Uczestnika programu do otrzymania od Inoxshop jednorazowego Rabatu.
 5. Rabat – rabat udzielany dla Uczestnika programu przez Inoxshop na Produkty, w wysokości i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Produkt – produkty oferowane poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem www.inoxshop.pl

§3 Zasady uczestnictwa w Programie Promocyjnym

 1. W programie rabatowym mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzące działalność gospodarczą w branży budowlanej lub kamieniarskiej, które założyły konto użytkownika w serwisie internetowym inoxshop.pl
 2. W programie promocyjnym nie mogą brać udziału pracownicy Inoxshop.
 3. Rabat nie może być przenoszony na osoby trzecie.
 4. Uczestnik programu może skorzystać z kodu rabatowego wyłącznie przy zamówieniu poprzez stronę internetową www.inoxshop.pl.
 5. Rabat udzielany jest przez Inoxshop jednorazowo na podstawie udostępnionego Uczestnikowi programu przez Inoxshop kodu rabatowego oraz zamówienia składanego przez Uczestnika programu drogą elektroniczną.
 6. Rabat niezależny jest od innych rabatów udzielanych przez Inoxshop.

§4 Zasady przydzielania Rabatu

 1. Otrzymany Kod rabatowy upoważnia Uczestnika programu do rabatu w wysokości 10% wartości zamówienia na produkty z oferty handlowej sklepu internetowego inoxshop.pl
 2. Uczestnik programu może nabyć i zrealizować prawo do Rabatu tylko i wyłącznie jeden raz. W przypadku zrealizowania przez Uczestnika programu prawa do Rabatu prawo Uczestnika programu do uzyskania dalszych Rabatów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wygasa.
 3. Każdy kod rabatowy przeznaczony jest do jednorazowego wykorzystania i ważny jest przez 12 miesięcy od chwili otrzymania go przez Uczestnika programu.
 4. Jednorazowa maksymalna wartość zakupu brutto uprawniająca do uzyskania Rabatu wynosi 5 000 (pięć tysięcy) złotych (z VAT)

§5 Odpowiedzialność Inoxshop

 1. Inoxshop nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki błędnych lub nieprawdziwych danych podanych przez Uczestnika programu podczas rejestracji w sklepie internetowym.
 2. Inoxshop nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za posługiwanie się przez Uczestników programu kodami rabatowymi innych Uczestników programu bez ich upoważnienia, ani też za powoływanie się przez Uczestników programu na dane innych Uczestników bez ich upoważnienia.

§6 Reklamacje

 1. Uczestnik programu który uzna, że jego prawa związane z uczestnictwem w Programie promocyjnym zostały naruszone, ma prawo zgłosić reklamację.
 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie elektronicznej w formie email na adres: sprzedaz@inoxshop.pl. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni roboczych, przy czym osoba składająca reklamacje otrzyma odpowiedź pisemną na adres emailowy wskazany w reklamacji.
 3. Reklamacje Produktów zakupionych przy wykorzystaniu kodu rabatowego podlegają identycznym procedurom jak reklamacje produktów zakupionych bez wykorzystania kodów rabatowych. W przypadku uznanej reklamacji, braku możliwości naprawy lub zamiany, Uczestnik programu otrzymuje zwrot kwoty przypisanej na paragonie do reklamowanego produktu.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Program promocyjny rozpoczyna się w dniu 02.07.2013 i trwać będzie do odwołania.
 2. Inoxshop zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do Programu promocyjnego i zmiany okresu jego obowiązywania, w tym do zmiany wysokości Rabatu.
 3. Do Rabatu znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu nabycia przez Uczestnika programu prawa do Rabatu.
 4. Treść Regulaminu oraz jego ewentualne zmiany są dostępne na stronie internetowej inoxshop.pl/rabat.
 5. Niniejszy Regulamin został przyjęty i wchodzi w życie od dnia 01.07.2013 r.
Inox Shop © 2024 | Google+