Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRYSTIAN PIECHOTA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRYSTIAN PIECHOTA ZAKŁAD SZYLDOWY „GAMA KOLOR” z siedzibą w Prószkowie 46-060, przy ul. Szpitalnej 5, e-mail: biuro@gamakolor.pl.

  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:

- Umowy (gdy zawarta została umowa bądź Administrator wymienia z Panią/Panem informacje w celu zawarcia umowy, prowadzone jest konto klienta)- art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

- Zgody (gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną)

- Prawnie uzasadnionych interesów Administratora (cele archiwalne, dowodowe, realizacja prawa odstąpienia od umowy, realizacja reklamacji) - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,

- Przepisów prawa gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (prowadzenie rachunkowości)- art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

 

  1. Okres przechowywania danych osobowych:  

- Pani/ Pana dane wynikające z umowy przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych,

- Pani/ Pana dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgodna nie zostanie cofnięta,

- Dane wykorzystywane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, przetwarzane będą aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

 

  1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy będzie niemożliwe. Wyrażenie zgody jest dobrowolne lecz jej niewyrażenie spowoduje, że czynność objęta zgodą nie będzie mogła być zrealizowana.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom: firmom prowadzącym usługi rachunkowe, księgowe, kurierskie, prawnicze, informatyczne, dostawcom oprogramowania, firmom hostingowym, grafikom - na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom niż ww.  

 

  1. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

  1. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku gdy podstawę przetwarzania danych stanowi udzielona zgoda ma Pani/Pan ponadto prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać za pomocą korespondencji e-mail lub listownie na adres Administratora. Co do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację) bądź w celu marketingu bezpośredniego - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

  1. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w tym będących wynikiem profilowania.

Inox Shop © 2024 | Google+